skip to Main Content

Hoe verloopt een gerechtelijke procedure in Duitsland?

  • Marieke Schepens

Wilt u een gerechtelijke procedure starten tegen een Duitse partij? Of wordt er tegen u een gerechtelijke procedure gestart bij de Duitse rechtbank? In dat geval wilt u natuurlijk precies weten hoe een gerechtelijke procedure in Duitsland werkt en wat er van u wordt verwacht. Procederen in Duitsland verloopt namelijk anders dan een gerechtelijke procedure in Nederland. Onze Duitse advocaat legt u in 7 stappen uit wat u precies kunt verwachten.

Rechtbanken in Duitsland

Rechtsvorderingen kunnen worden ingesteld bij het ‘Amtsgericht’ (kantonrechtbank) of het ‘Landgericht’ (arrondissementsrechtbank). Het ‘Amtsgericht’ behandelt zaken met betrekking tot huur, arbeid, zaken tot een bedrag van 5.000 euro. Het ‘Landgericht’ behandelt alle overige zaken. In dit artikel leggen we uit hoe een gerechtelijke procedure voor de Duitse rechtbank verloopt.

Stap 1: Opstellen van een eis

Het juridische proces begint met het indienen van een rechtszaak. In de eis staat wat de eiser wil en waarom. De eis moet overtuigend zijn. Dit houdt in dat de eis voor de rechter duidelijk moet zijn en met bewijzen moet worden gestaafd.

De eis wordt geschreven door een advocaat; u kunt dit niet zelf doen. Onze advocaten zullen uw eis op papier zetten en indienen bij de rechtbank. Wij zullen de vordering in overleg met u opstellen. Wij zullen altijd eerst nagaan of de feiten juist zijn weergegeven en of u het eens bent met de in de eis geformuleerde vordering. Vervolgens sturen wij de vordering naar de bevoegde rechtbank met het verzoek deze aan de wederpartij te betekenen.

Stap 2: Indiening van een dagvaarding bij de rechtbank

Nadat een advocaat de eis heeft opgesteld, moet het door de rechtbank worden betekend. De rechter gaat eerst na of de eis toelaatbaar is. Is dit het geval, dan stelt de rechtbank een begeleidende brief op en voegt dit bij de eis. In deze begeleidende brief wordt de wederpartij verzocht binnen twee weken mee te delen of zij verweer zal voeren en binnen drie weken een inhoudelijke stellingname aan de rechtbank te sturen.

Stap 3: Betekening van de dagvaarding aan de debiteur/gedaagde

Het processtuk met de begeleidende brief wordt vervolgens per aangetekende post naar het adres van de gedaagde gestuurd. De postbode overhandigt de dagvaarding aan de persoon die de deur opent en stelt de rechtbank vervolgens in kennis van de datum van betekening. Indien er niemand open doet, wordt de aangetekende brief in de brievenbus gedeponeerd en wordt de rechtbank eveneens op de hoogte gebracht van de datum van bezorging.

Stap 4: De gedaagde moet voor de rechter verschijnen

De gedaagde moet zich tijdens de gerechtelijke procedure laten bijstaan door een advocaat. De gedaagde moet op de door de deurwaarder aangegeven datum voor de rechtbank verschijnen. Dit hoeft niet persoonlijk te gebeuren. Het is voldoende dat zijn advocaat voor de rechtbank verschijnt. In dat geval moet de advocaat van de gedaagde de rechter schriftelijk mededelen dat hij of zij de gedaagde in het verdere verloop van de procedure zal bijstaan. De advocaat zal de rechtbank ook om een termijn vragen waarbinnen hij een antwoord op de dagvaarding op dient te stellen. De advocaat voor de gedaagde krijgt hiervoor zes weken.

Stap 5: Antwoord van de gedaagde op de dagvaarding (repliek)

Nadat de gedaagde/wederpartij de dagvaarding heeft ontvangen, kan hij of zij daarop antwoorden. Het antwoord van de advocaat van de gedaagde/wederpartij wordt repliek genoemd. In het antwoord verdedigt de gedaagde zich tegen de eis.

Het gebeurt regelmatig dat de gedaagde denkt dat hij op zijn beurt ook een vordering heeft op de eiser. Bijvoorbeeld wanneer de gedaagde niet wil betalen, omdat hij schade heeft geleden. De gedaagde kan zich dan tegen de vordering van de eiser verweren (verweerschrift) en tegelijkertijd een vordering tot vergoeding van zijn eigen schade instellen (tegenvordering).

Het verweerschrift en/of de ‘reconventionele vordering’ moeten uiterlijk op de dag van de uitspraak van het vonnis door de rechterlijke instantie zijn ontvangen.

Stap 6: Mondelinge behandeling van de zaak: partijen verschijnen voor de rechter

Na ontvangst van de dagvaarding en het verweerschrift (en eventueel de reconventionele vordering) stelt de rechter een datum vast voor de hoorzitting, oftewel de mondelinge behandeling.

Indien de gedaagde een tegenvordering heeft ingediend, wordt de oorspronkelijke eiser in de gelegenheid gesteld daarop schriftelijk te reageren vóór de hoorzitting. Dit antwoord wordt een tegeneis genoemd.

Partijen treffen een schikking

Tijdens de hoorzitting zal de rechter voornamelijk vragen stellen aan beide partijen. De rechter wil een duidelijk beeld krijgen van de feiten die zich hebben voorgedaan. Het is niet de bedoeling dat de advocaten de feiten vertellen, maar de partijen zelf. De rechter zal er goed op letten dat partijen na elkaar spreken (en niet door elkaar). Dit is een proces van hoor en wederhoor. Dit zal zo doorgaan tot de rechter zich een voldoende duidelijk beeld van de zaak heeft gevormd.

Tijdens een zitting zal de rechter altijd nagaan of partijen bereid zijn hun geschil in der minne te schikken. Daartoe zal hij de partijen de gang op sturen om samen een oplossing te vinden.

Afrekening van de schikking

Als de partijen zich schikken, dan legt de rechter dat vast in een protocol. Het opschrift van dit protocol is "Im Namen des Volkes". Dit protocol heeft dus dezelfde rechtskracht als een vonnis. Als een van de partijen zich niet aan de voorwaarden van een schikking houdt, kunt u de voorwaarden van de schikking alsnog afdwingen. Executie van die protocol betekent dat beslag gelegd kan worden op geld of goed van de gedaagde.

Geen schikking

Indien de partijen zich niet schikken, zal de rechter aangeven hoe verder te gaan. Als de zaak heel duidelijk is, zal de rechter een eindvonnis wijzen. Als de zaak niet helemaal duidelijk is, kan de rechter nader bewijs eisen of besluiten dat er een deskundige wordt ingeroepen. Een dergelijke deskundige zal dan een onderzoek instellen om de rechtbank verder te informeren.

Bewijsopdrachten en deskundigenverslagen leiden tot verdere hoorzittingen en/of schriftelijke rondes. De kosten zijn hoog en de uitkomst laat lang op zich wachten.

Stap 7: De rechter wijst vonnis

Tenslotte doet de rechter uitspraak. Dit vonnis wordt aan de gedaagde/verweerder betekend met een aanmaning om de beschikking van het vonnis na te komen. Bijvoorbeeld om een uitstaande schuld te betalen.

Houdt de gedaagde zich niet vrijwillig aan het vonnis? Dan moet het vonnis door een deurwaarder aan de veroordeelde worden betekend. Die betekening is noodzakelijk om het vonnis te kunnen executeren. Executie van een vonnis betekent dat een deurwaarder begint met de terugvordering van de goederen of geld van de veroordeelde. De deurwaarder kan het vonnis bijvoorbeeld gebruiken om beslag te leggen bij de bank van de veroordeelde. De bank moet dan het geld op de rekening betalen aan de partij die de zaak heeft gewonnen.

De partijen kunnen ook tegen het vonnis in beroep gaan. Volgens de hoofdregel hebben zij daarvoor drie maanden de tijd.

Meer informatie over gerechtelijke procedures in Duitsland

Wilt u meer informatie over gerechtelijke procedures in Duitsland? Neem dan contact op met onze gespecialiseerde advocaten. Bierens Law beschikt over een groot team van procesadvocaten die u kunnen bijstaan in gerechtelijke procedures in Duitsland. Hun specialiteit is procesvoering in commerciële geschillen. Zij hebben niet alleen ervaring met het voeren van procedures in Duitsland, maar ook op internationaal niveau. Vul ons contactformulier in of bel onze advocaten voor een gratis consult.

 

Auteur: Vivienne Broeze

Back To Top