Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.bierenslaw.com van Bierens Advocaten B.V. Door gebruik te maken van deze website, stemt u in met deze disclaimer.

Gebruik van informatie

De informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Bierens Law is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website.

Bierens Law streeft ernaar op deze website altijd de juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel de informatie op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is Bierens Law niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvolledige, onjuiste of niet actuele informatie. Het is raadzaam de deskundigen van Bierens Law te raadplegen over de wijze van aanwending van informatie.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar externe websites. Bierens Law heeft geen invloed op de websites van derden en is dan ook niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het uit gebruik van externe websites of de inhoud daarvan.

Intellectuele eigendom

Alle rechten op deze website behoren toe aan Bierens Law, daaronder begrepen auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom. Behalve voor persoonlijk en niet voor commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Bierens Law daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. De voorwaarden zijn wel dat Bierens Law vermeld wordt als bron.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met deze website of disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in ’s-Hertogenbosch, tenzij Nederlandse dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten. Niettemin heeft Bierens Law het recht het geschil voor te leggen bij een andere volgens de competentieregels bevoegde rechtbank.