skip to Main Content

Hoe verloopt een gerechtelijke procedure in Nederland?

  • Marieke Schepens

Van klanten krijgen wij regelmatig de vraag: hoe verloopt een gerechtelijke procedure? Want wanneer u een gerechtelijke procedure gaat voeren, wilt u graag weten hoe dit precies verloopt en wat er van u verwacht wordt. Hieronder zetten wij het graag voor u op een rijtje.

Het voeren van een gerechtelijke procedure kan bij de kantonrechter of bij de rechtbank. De kantonrechter behandelt huurgeschillen, arbeidsgeschillen, consumentenzaken en handelsgeschillen tot een bedrag van € 25.000,00. Alle andere geschillen worden door de rechtbank behandeld. In dit artikel leggen we uit hoe een gerechtelijke procedure verloopt bij de rechtbank.

Stap 1: Uitbrengen van een dagvaarding

Een gerechtelijke procedure begint met het uitbrengen van een dagvaarding. Hierin wordt de andere partij opgeroepen om voor de rechtbank te verschijnen. In de dagvaarding staat vermeld wat de eiser wil en waarom. Ook staat de datum van de zitting hierin vermeld.

Deze dagvaarding wordt opgesteld door een advocaat, u kunt dit niet zelf doen. Onze advocaten zetten uw eis op papier en dienen deze in bij de rechtbank. Het opstellen van deze dagvaarding doen we in samenwerking met u. We laten u altijd eerst checken of de feiten goed zijn weergegeven en of u tevreden bent met de eis die in de dagvaarding is geformuleerd. Daarna sturen wij de dagvaarding naar een deurwaarder met de vraag om deze dagvaarding bij de tegenpartij te betekenen.

Stap 2: Betekenen van dagvaarding door deurwaarder

Nadat een advocaat de dagvaarding heeft opgesteld, moet deze worden betekend door de deurwaarder. De deurwaarder gaat persoonlijk naar het adres van de tegenpartij (in juridische documenten ook wel de gedaagde genoemd) om daar de dagvaarding te bezorgen.

De deurwaarder overhandigt de dagvaarding aan degene die de deur opent en vult de naam van diegene in op de dagvaarding en ook het tijdstip waarop hij de dagvaarding heeft overhandigd. Als de deurwaarder voor een gesloten deur staat dan mag de deurwaarder de dagvaarding in een gesloten enveloppe achterlaten. Ook dat tekent hij aan op de dagvaarding.

Verder vult de deurwaarder in op welke dag de gedaagde bij de rechtbank moet verschijnen (ook wel de roldatum genoemd). De deurwaarder stuurt vervolgens de dagvaarding met zijn aantekeningen van de betekening op de dagvaarding terug aan de advocaat.

Stap 3: Dagvaarding indienen bij de rechtbank

De advocaat van de eisende partij verzendt vervolgens de dagvaarding aan de rechtbank. Deze dagvaarding moet op de door de deurwaarder aangegeven roldatum door de rechtbank zijn ontvangen.

Stap 4: Gedaagde moet bij de rechtbank verschijnen

Ook de gedaagde moet zich in de procedure bij de rechtbank door een advocaat laten bijstaan. De gedaagde moet op de door de deurwaarder aangegeven roldatum bij de rechtbank verschijnen. Dat hoeft niet in persoon. Het is voldoende dat zijn advocaat zich bij de rechtbank stelt. Dat wil zeggen dat hij de rechtbank schriftelijk bericht dat hij de gedaagde bij het verdere verloop van de procedure zal bijstaan. De advocaat zal de rechtbank ook een termijn vragen voor het opstellen van een reactie op de dagvaarding. Hiervoor krijgt de advocaat een termijn van zes weken.

Stap 5: Tegenpartij reageert op dagvaarding (conclusie van antwoord)

Nadat de tegenpartij de dagvaarding heeft ontvangen, mogen zij hier op reageren. De reactie van de advocaat van de tegenpartij heet conclusie van antwoord. In de conclusie van antwoord verweert de gedaagde zich tegen de vordering van de eiser.

Het komt geregeld voor dat de gedaagde vindt dat hij ook een vordering heeft op de eiser. Bijvoorbeeld wanneer de eiser een vordering betaald wil krijgen, maar de gedaagde niet wil betalen omdat hij schade heeft geleden. Dan kan de gedaagde verweer indienen tegen de vordering van eiser (conclusie van antwoord), en daarnaast tegelijkertijd een eis indienen om zijn eigen schade vergoed te krijgen (eis in reconventie).

De conclusie van antwoord en/ of de eis in reconventie moet uiterlijk op de roldatum door de rechtbank zijn ontvangen.

Stap 6: Mondelinge behandeling van de zaak: comparitie van partijen

Na ontvangst van de dagvaarding en de conclusie van antwoord (en eventueel eis in reconventie) zal de rechtbank een datum bepalen waarop hij de zaak mondeling behandelt. Deze mondelinge behandeling heet comparitie van partijen.

Als de gedaagde een tegeneis heeft ingediend dan krijgt de oorspronkelijke eiser de gelegenheid om hierop voor de comparitie schriftelijk te reageren. Deze reactie heet conclusie van antwoord in reconventie.

Comparitie van partijen

Op de comparitie zal de rechter voornamelijk aan beide partijen vragen stellen. De rechter wil een duidelijk beeld krijgen van de voorgevallen feiten. Het is niet de bedoeling dat de advocaten de feiten vertellen, maar de partijen zelf. De rechter let er goed op dat partijen om en om het woord krijgen. Het is hoor en wederhoor. Dit gaat door tot de rechter een voldoende duidelijk beeld van de zaak heeft.

Een rechter onderzoekt op een comparitie ook altijd of partijen bereid zijn hun geschil minnelijk te schikken. Hiervoor stuurt hij partijen naar de gang, zodat zij samen tot een oplossing kunnen komen.

Schikking

Als partijen een schikking bereiken dan legt de rechter de schikking vast in een proces verbaal. In de kop van het proces verbaal staat ‘In naam der koning’. Dit heeft tot gevolg dat het proces verbaal net zoveel kracht heeft als een vonnis. Komt een partij de afspraken uit een schikking niet na, dan kan je alsnog de afspraken uit de schikking executeren. Executeren wil zeggen dat er verhaal op de goederen of geld van de andere partij kan worden gehaald.

Geen schikking

Als partijen geen schikking bereiken zal de rechter aangeven wat het vervolg wordt. Als de zaak heel helder is, zal de rechter een eindvonnis gaan wijzen. Als de zaak niet volledig helder is, zal de rechter nog een bewijsopdracht kunnen geven of een deskundige kunnen benoemen. Die deskundige zal dan een onderzoek verrichten waarmee de rechter verder kan worden voorgelicht.

Bewijsopdrachten en deskundige onderzoeken leiden tot meer zittingen en/of schriftelijke rondes. De kosten ervan zijn hoog en de uitkomst duurt lang.

Stap 7: Er wordt een vonnis gewezen

Uiteindelijk wijst de rechter een vonnis. Dit vonnis wordt aan de gedaagde gestuurd met het verzoek te voldoen aan de veroordeling in het vonnis. Bijvoorbeeld om een openstaande vordering alsnog te betalen.

Voldoet de veroordeelde niet vrijwillig aan het vonnis? Dan moet het vonnis door een deurwaarder aan de veroordeelde partij worden betekend. De betekening is nodig om een executie van het vonnis te kunnen starten. Een executie van het vonnis wil zeggen dat er bijvoorbeeld gestart wordt met een verhaal op de goederen of geld van de veroordeelde partij. De deurwaarder kan bijvoorbeeld met het vonnis beslag leggen onder de bank van de veroordeelde partij. De bank moet dan het geld op de rekening uitkeren aan de partij die de zaak heeft gewonnen.

Partijen kunnen ook hoger beroep tegen het vonnis aantekenen. Volgens de hoofdregel hebben zij hiervoor een termijn van drie maanden.

Meer informatie over een gerechtelijke procedure

Wilt u graag meer informatie over een gerechtelijke procedure? Neem dan gerust contact op met onze gespecialiseerde advocaten. Bierens Law heeft een groot team van procesadvocaten die u kunnen bijstaan in een gerechtelijke procedure. Procederen bij zakelijke conflicten is hun specialisme. Ze hebben niet alleen veel ervaring met het voeren van procedures in Nederland, maar ook internationaal. Vul ons contactformulier in of bel met onze advocaten voor een gratis adviesgesprek.

Back To Top