skip to Main Content

Franse klant failliet en nog openstaande vorderingen? Zorg dat u tijdig reageert!

  • Marieke Schepens

Onlangs klopte een Nederlandse leverancier van rekenmachines aan bij onze French Desk. Zij hadden rekenmachines verkocht aan een Franse partij. De rekenmachines waren al afgeleverd, maar nog niet betaald. Inmiddels bleek dat de Franse klant failliet was verklaard. De Nederlandse leverancier vroeg zich daarom af hoe zij moesten handelen bij het faillissement van een Franse klant. En daarnaast wilden zij graag weten of zij een beroep konden doen op het eigendomsvoorbehoud om zo de rekenmachines terug te kunnen halen. In dit artikel leg ik u uit waar u op moet letten als een Franse klant failliet is verklaard.

Faillissementsrecht in Frankrijk

Het Franse recht kent vier insolventie vormen. De belangrijkste daarvan zijn het faillissement en de surseance van betaling. Wanneer er sprake is van een insolventie worden alle acties tegen dat bedrijf stopgezet. U kunt uw vonnis niet meer executeren en u kunt deze partij niet meer dagvaarden. Het bedrijf is niet meer in staat om alle schulden te betalen.

Door de maatregelen tijdens in de insolventie stop te zetten kan er rustig gekeken worden welke activa er zijn en hoe die verdeeld moeten worden. De insolventie, waarbij de schuldeisers gelijk behandeld moeten worden, leent zich er niet voor dat sommige schuldeisers nog maatregelen zouden kunnen treffen tegen de insolvente partij.

De schuldeisers kunnen niet meer zelf actief innen, maar hun vordering indienen bij de curator. Voor leveranciers met speciale rechten, bijvoorbeeld een levering onder eigendomsvoorbehoud, geldt dat zij onder voorwaarden hun spullen op kunnen halen.

Kortere termijnen dan in Nederland

Tot nu toe weinig verrassend vergeleken met het Nederlandse recht. Er is een grote en belangrijke afwijking: de termijnen. Waar u in Nederland ruim de tijd heeft om uw vordering in te dienen, gelden daarvoor in Frankrijk strakke termijnen. Voor leveringen onder eigendomsvoorbehoud geldt overigens in beide landen dat dit zo snel mogelijk moet gebeuren. Hiermee vergroot u de kans om uw goederen veilig te stellen.

TIP! Volg het webinar: Slim contracteren in Frankrijk

Vordering indienen bij de Franse curator

Wanneer uw Franse klant insolvent is, kunt u geen maatregelen meer treffen tegen deze partij. U kunt alleen nog de vordering indienen bij de curator.

De vordering moet binnen twee maanden na de publicatie van het faillissement bij de Franse curator zijn ingediend. Wanneer u als schuldeiser in het buitenland woont, of in de Franse overzeese gebieden, wordt de termijn met twee maanden verlengd. In dat geval moet u dus binnen 4 maanden na de publicatie van het faillissement de vordering indienen bij de curator.

Anders dan in Nederland, waar het faillissement een dag later wordt gepubliceerd, kan het in Frankrijk enige tijd duren voor de insolventie gepubliceerd is.

Wanneer u als schuldeiser niet tijdig uw vordering indient, verliest u het recht om betaling van uw vordering te eisen.

Onder voorwaarden is het soms mogelijk om een extra termijn te krijgen. Een verzoek om verlenging van de termijn moet altijd binnen zes maanden na de publicatie van de insolventie bij de rechter-commissaris zijn gedaan. Wanneer de rechter-commissaris het verzoek toewijst moet u als schuldeiser binnen een maand alsnog de vordering indienen.

Speciale COVID-19 regeling

In Frankrijk is een wettelijk beschermde periode vastgesteld vanwege de coronapandemie. Deze periode liep van 12 maart 2020 tot 23 juni 2020. Alle handelingen die in deze periode hadden moeten worden uitgevoerd, konden nog tot 23 augustus 2020 worden uitgevoerd.

Het lot van latere vorderingen

Vorderingen die na de datum van de insolventverklaring ontstaan, moeten in beginsel betaald worden op de vervaldag. Er moet echter aan één voorwaarde worden voldaan, namelijk dat de vordering in het faillissement essentieel is. Dat wil zeggen, een vordering die nuttig is voor de lopende procedure of voor de activiteit van de onderneming. Zij worden per geval onderzocht. Dit is vergelijkbaar met het feit dat de boedel gebaat moet zijn naar Nederlands recht.

Let wel, wanneer een bedrijf in surseance is sinds 9 juni 2020, moeten de betalingsverplichtingen van na 9 juni 2020 worden nagekomen. Een vordering van 7 juli 2020 moet dan ook gewoon betaald worden. Gaat het bedrijf alsnog failliet op 10 september 2020, dan vervalt het recht op directe betaling. De vordering is dan een vordering voor datum insolventie (faillissement) geworden.

Eigendomsvoorbehoud in Frankrijk

Wanneer u goederen onder eigendomsvoorbehoud heeft geleverd gaat de eigendom van de goederen pas na betaling over. Wanneer de goederen nog niet betaald zijn kunt u een beroep doen op het eigendomsvoorbehoud als uw Franse klant failliet is verklaard. Zo’n beroep heeft slechts kans van slagen wanneer het eigendomsvoorbehoud voorafgaand aan de levering met de Franse partij is gecontracteerd. Bijvoorbeeld door een bepaling in de overeenkomst zelf of in de algemene voorwaarden.

Daarnaast is het van belang dat de goederen zich nog bij de insolvente partij bevinden. Heeft hij de goederen inmiddels doorverkocht en geleverd? Dan zal een beroep op het eigendomsvoorbehoud niet succesvol zijn. Een beroep op het eigendomsvoorbehoud moet binnen drie maanden na de datum van de publicatie van de insolventie bij de Franse curator zijn ingediend.

Plicht curator bij eigendomsvoorbehoud

De curator moet binnen één maand na de ontvangst van het beroep op het eigendomsvoorbehoud inhoudelijk reageren op het eigendomsvoorbehoud: zijn de goederen er nog en wordt uw beroep gehonoreerd? Wanneer de Franse curator niet tijdig reageert dient u binnen één maand (dus binnen twee maanden na het informeren van de curator) uw beroep op het eigendomsvoorbehoud aan de rechter-commissaris voorleggen.

Snel reageren bij het faillissement van een Franse klant

Zoals u hebt kunnen lezen is er een ding vooral belangrijk in geval van een insolventie naar Frans recht: tijdig reageren. Het verval van een vorderingsrecht ligt in Frankrijk op de loer. Uiteraard kunnen onze specialisten u hierbij helpen. Onze Franse advocaten kennen de termijnen en zorgen ervoor dat uw vordering of beroep op eigendomsvoorbehoud op een juiste manier wordt ingediend bij de curator.

Meer informatie over faillissementen in Frankrijk

Heeft u nog vragen over een insolventie in Frankrijk? Of wilt u uw onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug halen? Neem u dan gerust contact op met onze Franse desk. Onze advocaten helpen u graag verder.

Auteur: Yassin Jarmouni

Back To Top