skip to Main Content

Schadevergoeding eisen: hoogte schadevergoeding berekenen

  • Marieke Schepens

Heeft u schade geleden door toedoen van een andere partij? Vaak wordt er dan gevraagd hoeveel schadevergoeding je kunt eisen. De hoogte van de schadevergoeding berekenen is vaak echter niet eenvoudig. In dit artikel leg ik uit hoe het zit met de berekening van schadevergoeding.

Wanneer heb je recht op een schadevergoeding?

Voordat u een schadevergoeding kunt eisen, moet eerst worden vastgesteld of er sprake is van schadeplichtigheid. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat een partij schadeplichtig is en u een schadevergoeding kunt eisen.

Hoogte schadevergoeding berekenen

Bij het berekenen van schadevergoeding vindt er veelal een vermogensvergelijking plaats tussen de hypothetische situatie dat het schadeveroorzakende feit zich niet zou hebben voorgedaan in vergelijking met de feitelijke situatie (waarin het schadeveroorzakende feit zich nu juist wel heeft voorgedaan). Zeg maar: wat als … in vergelijking met wat nu?

De regels voor schadebegroting zijn in de wet vastgelegd, maar die regels bieden de rechter veel vrijheid. De wet zegt namelijk dat begroting van schade plaatsvindt op een wijze die zoveel als mogelijk met de aard van de betreffende schade in overeenstemming is. Zo nodig mag (en soms moet) de rechter de schade gewoonweg schatten.

In de regel zal een vordering tot schadevergoeding bestaan uit vermogensschade: minder winst, waardevermindering van een zaak, een opgelopen boete, etc.

Welke schade?

In de praktijk wordt een onderscheid gemaakt tussen schade aan een zaak en echte vermogensschade.

Zaakschade spreekt voor zich: de waardevermindering van een zaak, de kosten van herstel of reparatie van die zaak of vervangingskosten.

Onder vermogensschade valt geleden schade die geen letselschade of overlijdensschade is en ook niet terug te voeren is op een zaak verlies. Denk hierbij aan schade door een fout advies, gederfde rente of buitengerechtelijke incassokosten of een verschuldigd geraakte boete.

Tot slot maakt de wet nog een onderscheid in een ander nadeel dan vermogensschade. Dat is eigenlijk de immateriële schade zoals schade als gevolg van aantasting van de eer en goede naam en andere wijze van aantasting van de persoon.

Schade bewijzen

Als je zegt schade te hebben geleden en de andere partij betwist dat (of de hoogte ervan), dan geldt dat de partij die zegt schade te hebben geleden feiten en omstandigheden moet aanvoeren bij de rechter en bewijs moet produceren waar dat allemaal uit blijkt. De feiten en hypothetische feiten moeten worden aangetoond of op zijn minst aannemelijk kunnen worden gemaakt.

Schadevergoeding eisen in de praktijk

Uit ervaring weten wij dat vorderingen tot schadevergoeding vaak juridisch lastige vraagstukken zijn. Er zijn vele juridische hobbels die genomen moeten worden en met name bij het bepalen van de omvang van de schade en de vraag of een bepaalde schadepost in redelijkheid is toe te rekenen aan een schadeveroorzakend feit levert veel juridische discussies op en geeft vaak problemen in een procedure. Wees u er dus van bewust dat een vordering tot schadevergoeding niet altijd gemakkelijk is om aan te tonen en te verhalen.

Meer informatie over schadeplichtigheid en schadevergoeding eisen

Wilt u meer informatie over wanneer een partij schadeplichtig is en hoe u een schadevergoeding kunt eisen? Neem dan contact op met onze gespecialiseerde advocaten. Zij kunnen u alles vertellen over contractuele schade, schadeplichtigheid en het eisen van een schadevergoeding.

Auteur: Pim van Zwijndregt

Back To Top