skip to Main Content

Opzegging of ontbinding van de franchiseovereenkomst

  • Marieke Schepens

Wanneer u als franchisegever of franchisenemer niet meer tevreden bent over de franchisesamenwerking of wanneer u gewoonweg van de franchiseovereenkomst af wil, dan kunt u ervoor kiezen om de franchiseovereenkomst op te zeggen en te beëindigen. Het beëindigen van een franchisesamenwerking of franchiseovereenkomst kan echter niet zomaar. Hiervoor gelden bepaalde regels.

Daarnaast dient u rekening mee te houden dat de beëindiging of opzegging ook (financiële) consequenties kan hebben voor u als franchisegever of franchisenemer. Als franchisegever moet u bijvoorbeeld onder de nieuwe Wet Franchise, een goodwillvergoeding betalen aan de franchisenemer. Vraag daarom altijd advies van een gespecialiseerde advocaat wanneer u een franchisesamenwerking wilt beëindigen. Zo voorkomt u dat het opzeggen van de franchiseovereenkomst tot onnodige conflicten en kosten leidt.

In dit artikel leg ik uit hoe u een franchiseovereenkomst kunt beëindigen of opzeggen en wat hiervan de gevolgen zijn.

Beëindigen franchiseovereenkomst

Het beëindigen van een franchiseovereenkomst kan op twee manieren:

  • Opzegging van de franchiseovereenkomst
  • Ontbinding van de franchiseovereenkomst.

Franchiseovereenkomst opzeggen

Bij het opzeggen van de franchiseovereenkomst moet u de opzegtermijn in acht nemen. Stel nu dat in uw contract staat vermeld dat partijen een opzegtermijn van drie maanden hanteren, dan kunt u in principe de franchiseovereenkomst beëindigen door deze op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van drie maanden.

Geen opzegtermijn vastgelegd in de franchiseovereenkomst

Is er geen opzegtermijn afgesproken in de franchiseovereenkomst? Dan is van belang of sprake is van een franchiseovereenkomst voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd.

Opzeggen franchiseovereenkomst bepaalde tijd

Bij een franchiseovereenkomst die voor bepaalde tijd wordt aangegaan waarin geen tussentijdse opzegmogelijkheid is opgenomen, is het in principe niet mogelijk om deze tussentijds op te zeggen.  Een franchiseovereenkomst voor de duur van vijf jaren eindigt dus in principe op de overeengekomen einddatum na vijf jaren. Zegt u toch tussentijds op, dan bent u mogelijk schadeplichtig tegenover uw contractspartij of uw contractspartij kan dan eisen de franchiseovereenkomst gewoon doorloopt.

Opzeggen franchiseovereenkomst onbepaalde tijd

Indien sprake is van een franchiseovereenkomst voor onbepaalde tijd waarin geen opzegtermijn is opgenomen, dan is de overeenkomst in principe gewoon opzegbaar. Welke opzegtermijn u in acht moet nemen is van een aantal factoren afhankelijk, waaronder de duur van de samenwerking en de mate waarin investeringen zijn gedaan. Het risico bestaat dat u een te korte opzegtermijn in acht neemt waardoor u schadeplichtig wordt richting uw contractspartij. Het is daarom verstandig u te laten adviseren door een specialist.

Ontbinding franchiseovereenkomst

Het is in bepaalde gevallen ook mogelijk om de franchiseovereenkomst te beëindigen door middel van ontbinding. U kunt mogelijk de franchiseovereenkomst ontbinden als uw contractspartij de franchiseovereenkomst niet nakomt. Hiervoor is wel vereist dat u uw contractspartij in de gelegenheid hebt gesteld om fouten te herstellen en dat zij in verzuim verkeert. Lees meer (hyperlink) over de ontbinding van overeenkomsten en de vereisten waaraan u moet voldoen voordat een overeenkomst ontbonden kan worden.

Wat zijn de gevolgen van het eindigen van een franchiseovereenkomst?

Vaak is het zo dat de verplichtingen over en weer eindigen. De franchisegever hoeft bijvoorbeeld geen fee meer te betalen aan de franchisenemer en de franchisenemer moet de goederen die in eigendom toebehoren aan de franchisegever, retourneren. Daarnaast is het vaak zo dat aan de franchiseovereenkomst gerelateerde overeenkomsten, ook eindigen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een huurovereenkomst die is gekoppeld aan de franchiseovereenkomst. Logischerwijze wil de franchisegever over het winkelpand blijven beschikken als de franchiseovereenkomst eindigt.

Er zijn ook een aantal afspraken die doorwerken na de einddatum van de franchiseovereenkomst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een geheimhoudingsbeding, een non-concurrentiebeding, en de goodwillvergoeding.

Non-concurrentiebeding

Er gelden met de komst van de Wet franchise strenge vereisten voor de geldigheid van een non-concurrentiebepaling in de overeenkomst. Zo mag het beding enkel betrekking op de goederen en/of diensten in het geografische gebied waar de franchisenemer actief was. Daarnaast kunt u alleen een beroep doen op het non-concurrentiebeding als het echt onmisbaar is om de aan de franchisenemer verstrekte knowhow te beschermen. Tot slot kunt u een non-concurrentiebeding slechts overeengekomen voor de maximale duur van één jaar na beëindiging van de franchiseovereenkomst.

Goodwillvergoeding na einde franchiseovereenkomst

Daarnaast bent u als franchisegever met de komst van de nieuwe Wet Franchise, verplicht om met uw franchisenemer afspraken te maken over de wijze waarop wordt vastgesteld of goodwill aanwezig is in de onderneming van de franchisenemer, welke omvang de goodwillvergoeding heeft en in welke mate de goodwillvergoeding aan de franchisenemer of franchisegever is toe te rekenen. Van goodwill die aan een franchisenemer is toe te rekenen is bijvoorbeeld sprake wanneer de franchisenemer een grote klantenkring heeft opgebouwd. Het kan ook zo zijn dat de franchisenemer haar personeel goed heeft opgeleid of kundig personeel heeft ingeschakeld.

Daarnaast dient afgesproken te worden op welke wijze goodwill die redelijkerwijs is toe te rekenen aan de franchisenemer bij beëindiging van de franchiseovereenkomst aan de franchisenemer wordt vergoed. Voorheen was het zo dat er geen speciale regels omtrent goodwill in een franchiseovereenkomst golden. Als je geen contractuele afspraak had gemaakt met de franchisenemer over goodwill, dan kon hij daar in principe ook geen aanspraak opmaken. Daar is met de Wet franchise dus verandering in gekomen.

Overgangsperiode Wet franchise

Voor franchiseovereenkomsten die per 1 januari 2021 al bestonden geldt dat deze uiterlijk 1 januari 2023 een goodwill bepaling moeten krijgen.  Ook het non-concurrentiebeding moet vóór die datum de Wet franchise in het contract zijn geregeld en in overeenstemming zijn met de Wet franchise, anders is de bepaling nietig. Meer weten? Lees dan: De nieuwe Wet Franchise: bent u er al klaar voor?

Voorbeeldbrief opzeggen franchiseovereenkomst

Wilt u de franchiseovereenkomst met uw franchisenemer of franchisegever opzeggen? Maak dan gebruik van deze voorbeeldbrief die onze advocaten hebben opgesteld. U kunt deze brief gratis downloaden van onze website, u krijgt deze dan per e-mail toegestuurd.

Wilt u er zeker van zijn dat uw opzegbrief aan de juiste vereisten voldoet? Vraag dan de hulp van onze advocaten. Wij helpen u graag met het opstellen van een goede brief. Zo komt u later niet voor vervelende verrassingen te staan.

Meer informatie over het beëindigen van de franchiseovereenkomst

Wilt u graag meer weten over de franchiseovereenkomst of wilt u graag advies ten aanzien van het opzeggen of beëindigen van uw franchiseovereenkomst? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Auteur: Denise Mathijssen

Back To Top