skip to Main Content

Bij welke rechtsvorm ben ik als ondernemer hoofdelijk aansprakelijk?

  • Marieke Schepens

Aansprakelijkheid bij een BV of NV

De BV en de NV zijn rechtspersonen. Dat betekent dat zij zelf aansprakelijk zijn voor de schulden die zij aangaan. De bestuurder is in principe niet hoofdelijk aansprakelijk voor deze schulden. Er zijn echter uitzonderingen, bijvoorbeeld als er sprake is van wanbeleid.

Aansprakelijkheid bij een stichting

Een stichting is een rechtspersonen. Dat betekent dat de stichting zelf aansprakelijk is voor de schulden die zij aangaat. De bestuurder is in principe niet hoofdelijk aansprakelijk voor deze schulden. Er zijn echter uitzonderingen, bijvoorbeeld als er sprake is van wanbeleid.

Aansprakelijkheid bij een vereniging

Een formele vereniging, namelijk een vereniging die is opgericht door de notaris en is ingeschreven in het handelsregister, heeft volledige rechtsbevoegdheid. Dat betekent dat de formele vereniging zelf aansprakelijk is voor de schulden die zij aangaat. De bestuurder is in principe niet hoofdelijk aansprakelijk voor deze schulden. Er zijn echter uitzonderingen, bijvoorbeeld als er sprake is van wanbeleid.

Is de vereniging niet opgericht door de notaris? Dan is er sprake van een informele vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. De bestuurders zijn dan hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de informele vereniging. De bestuurders kunnen de aansprakelijkheid wel beperken door de informele vereniging in te schrijven in het handelsregister. In dat geval kunnen de bestuurders namelijk pas worden aangesproken als aannemelijk wordt gemaakt dat de informele vereniging zelf niet zal nakomen.

Aansprakelijkheid bij een VOF

De vennoten van een VOF zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de VOF. Dat volgt uit de wet. Een schuldeiser van de VOF kan hier beroep op doen, zonder dat hier afspraken over zijn gemaakt met de VOF.

Aansprakelijkheid bij een CV

Een commanditaire vennootschap (of CV) is een bijzondere vorm van een VOF. Bij de CV geldt dat de beherend vennoot hoofdelijk aansprakelijk is. De stille of commanditaire vennoten zijn slechts aansprakelijk tot het bedrag van hun inbreng.

Aansprakelijkheid bij een maatschap

De maten in een maatschap niet hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de maatschap. Voor hen geldt meestal dat zij voor gelijke delen aansprakelijk zijn. Dat wil zeggen dat de schuldeiser iedere maat aanspreken voor een deel van de schuld. In de maatschapsovereenkomst kunnen afspraken over aansprakelijkheid worden gemaakt.

Aansprakelijkheid bij een eenmanszaak

Een ondernemer met een eenmanszaak is ook met zijn privévermogen aansprakelijk voor zakelijke schulden. Dit is strikt genomen geen hoofdelijke aansprakelijkheid, omdat er maar één schuldenaar is. De eenmanszaak en de ondernemer zijn aan elkaar gelijk.

Aansprakelijkheid bij een VVE

Als de VVE een tekort heeft, dan zijn de leden aansprakelijk voor een deel van dit tekort. Dat wordt berekend naar rato van hun aandeel in de VVE. De leden van een VVE zijn niet hoofdelijk aansprakelijk voor schulden van de VVE.

Back To Top