skip to Main Content

Met een pandrecht verkrijgt u meer zekerheid dat een lening wordt terugbetaald, omdat uw verhaalsmogelijkheden worden vergroot. Bij pandrecht wordt er een onderpand gevraagd aan de leningnemer. Een pandrecht kan gevestigd worden op roerende zaken zoals voorraad, machines en inventaris, maar ook op aandelen en vorderingen zoals huurpenningen. Wanneer de pandgever zich niet aan de betaalafspraken houdt, is de pandhouder gerechtigd om het onderpand te verkopen. Uit de opbrengst wordt de pandhouder vervolgens betaald.

Betekenis pandrecht

Het vestigen van een pandrecht biedt u als pandhouder twee belangrijke voordelen:

  1. Zo geldt bij een pandrecht het recht van parate executie, wat inhoudt dat u de goederen direct mag verkopen als de pandgever niet aan de afgesproken verplichtingen voldoet. Er hoeft niet eerst een gerechtelijke procedure te worden gestart.
  2. Daarnaast bent u als pandhouder “separatist” in geval van faillissement. Dit betekent dat het pandrecht ook bij een faillissement uitgeoefend kan worden, alsof er geen faillissement was.

Vormen van pandrecht op roerende zaken

 Er zijn twee soorten pandrecht op een roerende zaak, zoals bijvoorbeeld een machine.

  • Een vuistpandrecht is een vorm van pandrecht waarbij de verpande zaak aan u als pandhouder wordt afgegeven. U mag de zaak bewaren voor het geval de leningnemer niet aan zijn verplichtingen voldoet.
  • Mag de leningnemer de zaak zelf onder zich houden? Dan spreken we van een bezitloos (of vuistloos) pandrecht. Omdat de leningnemer het onderpand vaak nodig heeft binnen zijn bedrijf, wordt er meestal voor een bezitloos pandrecht gekozen. Bovendien kan het heel onpraktisch zijn om het onderpand te moeten verplaatsen.

Vormen van pandrecht op vorderingen

Ook het pandrecht op vorderingen kent twee vormen. Bij een openbaar pandrecht wordt de schuldenaar van de vordering over de verpanding geïnformeerd. Dit heeft tot gevolg dat de schuldenaar alleen nog maar aan u als pandhouder mag betalen. Houdt u de verpanding liever stil zolang daar geen beroep op hoeft te worden gedaan, dan kunt u kiezen voor een stil pandrecht. De schuldenaar wordt dan niet over de verpanding geïnformeerd. De schuldenaar betaalt gewoon aan uw leningnemer, tenzij het pandrecht alsnog openbaar wordt gemaakt.

Vestiging van pandrecht

Hoe het pandrecht moet worden gevestigd, is afhankelijk van het soort pandrecht dat u kiest. In de meeste gevallen is er een notariële akte of geregistreerde onderhandse akte vereist. Dat laatste houdt in dat er een overeenkomst wordt opgemaakt die u bij de belastingdienst moet registreren. Onze gespecialiseerde advocaten kunnen u helpen met het opstellen van een pandakte en u adviseren over de formaliteiten, waaronder de registratie. Zij zorgen ervoor dat uw document juridisch correct is opgesteld, zodat u met een gerust hart een lening kunt verstrekken.

Pandrecht op toekomstige zaken

Het is niet alleen mogelijk om een pandrecht te vestigen op de eigendommen die de leningnemer heeft op het moment van verpanding. Het is ook mogelijk om bij voorbaat een pandrecht te vestigen op toekomstige zaken, voorraden of vorderingen. Bij stille verpanding vorderingen geldt er echter een belangrijke beperking. Toekomstige vorderingen kunnen alleen stil worden verpand voor zover deze op het moment van de verpanding al bestaan, of rechtstreeks worden verkregen uit een ten tijde van de verpanding reeds bestaande rechtsverhouding. In de praktijk wordt de stille  verpanding van vorderingen daarom regelmatig herhaald, om ervoor te zorgen dat ook nieuwe vorderingen onder het pandrecht vallen. Meestal gebeurt dat op basis van een volmacht. Onze advocaten vertellen u hier graag meer over.

Meerdere pandrechten

Er kunnen meerdere pandrechten op hetzelfde onderpand worden gevestigd. In dat geval heeft het pandrecht dat als eerste werd gevestigd, de hoogste rang. Deze pandhouder heeft dan ook als eerste recht op de opbrengst van het onderpand en regelt doorgaans ook de verkoop van het onderpand. Het restant komt toe aan de tweede en eventuele verdere pandhouders. Lees ook ons artikel “Pandrecht: rangwijziging mogelijk volgens de Hoge raad” voor meer informatie.

Derdenpand

Misschien heeft uw leningnemer geen eigendommen waarop er een pandrecht kan worden gevestigd. Dan is het ook mogelijk dat een andere partij dan de leningnemer onderpand geeft voor uw vordering. Bijvoorbeeld een groepsvennootschap van de leningnemer. Dit noemen we derdenpand of derdenpandrecht. Zo krijgt u toch voldoende zekerheid voor de betaling van uw vordering.

Beroep doen op pandrecht

Wordt uw lening niet terugbetaald en heeft u een pandrecht op roerende gevestigd? Dan bent u gerechtigd om het onderpand te verkopen. Aan deze verkoop zijn echter wel een aantal eisen verbonden. Vraag daarom altijd advies aan een specialist wanneer u uw pandrecht wilt uitwinnen.

Heeft u een pandrecht op vorderingen? Dan mag u de verpande vorderingen innen. Uit de opbrengst mag u zichzelf betalen.

Advies over pandrecht

Wilt u een pandrecht vestigen of wilt u graag meer informatie over de verschillende mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op. Onze advocaten helpen u graag om ervoor te zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft.

Back To Top