skip to Main Content

Veel agentuurovereenkomsten zijn internationaal. Bij het opstellen van een internationale agentuurovereenkomst is het daarom belangrijk om rekening te houden met de verschillende rechtsstelsels. Want de wetgeving voor agentuurovereenkomsten is in elk land anders. Zo is de wetgeving voor een agentuurovereenkomst in Duitsland "principaal-vriendelijker" dan in Nederland. Voor een agentuurovereenkomst in België zijn er weer andere voordelen voor de handelsagent. Dat kan bijvoorbeeld gevolgen hebben wanneer u een agentuurovereenkomst wilt beëindigen.

Bijvoorbeeld: Een Nederlandse fashionleverancier die handelt in spijkerbroeken en graag zijn markt wil uitbreiden in Duitsland. Daar schakelt hij dan een handelsagent voor in. Die handelsagent gaat dan langs de kledingwinkels in Duitsland om daar vervolgens overeenkomsten te sluiten voor de leverancier in Nederland. Deze afspraken worden vastgelegd in een (internationale) agentuurovereenkomst.

Specialisten in agentuurrecht

Onze advocaten hebben uitgebreide kennis op het gebied van internationale agentuurovereenkomsten. Wij helpen leveranciers en handelsagenten met het opstellen van duidelijke en juridisch sterke overeenkomsten. Wij zorgen ervoor dat uw belangen zoveel mogelijk beschermd wordt. In welk land u ook zakendoet.

Agentuurovereenkomst internationaal

Internationale wetgeving en toepasselijk recht bij agentuurovereenkomsten

Internationaal kennen rechtstelsels verschillende bepalingen over het agentuurrecht. De wetgeving van Turkije kent weer andere bepalingen dan bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Maar ook op Europees niveau kent het agentuurrecht wezenlijke verschillen. Deze verschillen kunnen grote (financiële) gevolgen hebben, voor zowel de principaal als de handelsagent.

Daarom is het belangrijk om het toepasselijk recht op te nemen in de agentuurovereenkomst. Hierin staat welk recht van toepassing is op de overeenkomst. De hoofdregel is dat het recht van het land waarin de handelsagent is gevestigd, van toepassing is. Maar partijen mogen ook afwijkende afspraken hierover maken in dit vastleggen in de overeenkomst. De wetgeving van een ander land kan namelijk gunstigere wetten hebben op het gebied van agentuurrecht.

Europese Richtlijn voor agentuurovereenkomsten

In Europa zijn de EU-lidstaten gebonden aan de Europese Agentuurrichtlijn. In deze Europese Agentuurrichtlijn staan regels voor de agentuurovereenkomst die elke lidstaat heeft verwerkt in zijn eigen nationale wetgeving. Om internationale handel te bevorderen, zijn de verschillen zo klein mogelijk gehouden. Zo is de Europese Richtlijn erop gericht om de handelsagent zoveel mogelijk te beschermen, wat terug te zien is in de nationale wetgeving rondom een agentuurovereenkomst.

Hoewel het agentuurrecht in de lidstaten van de Europese Unie op dezelfde Europese Richtlijn gebaseerd, mogen lidstaten hier en daar wel afwijken. Hierdoor zijn verschillen tussen de nationale wetgeving van verschillende landen ontstaan voor het agentuurrecht. Zo zijn de wettelijke termijnen voor opzegging bijvoorbeeld korter in Duitsland dan in Nederland.

Agentuurovereenkomst in België

Tussen het Nederlandse agentuurrecht en het Belgische agentuurrecht bestaan wezenlijke verschillen. Zo heeft in Nederland de handelsagent na beëindiging van de overeenkomst nog recht op provisie voor de overeenkomsten die aan hem te danken zijn binnen een ‘redelijke termijn' na beëindiging, terwijl dit in België is vastgesteld op 6 maanden.

Een ander verschil is dat minimale opzegtermijn in België langer is dan in Nederland. Ook is de Belgische wetgeving meer in het voordeel van de handelsagent met betrekking tot het concurrentiebeding, deze is namelijk minder lang geldig in vergelijking tot Nederland na beëindiging van de overeenkomst.

Wilt u een agentuurovereenkomst aangaan met een Belgische leverancier of een Belgische handelsagent? Laat u dan bijstaan door een specialist op het gebied van agentuurrecht, zowel het Nederlandse als het Belgische agentuurrecht.

Bij het opstellen en/of aangaan van een Agentuurovereenkomst met een Belgische handelsagent/ Belgische distributeur doet er dus verstandig aan u bij te laten staan door een specialist op het gebied van zowel agentuurrecht in Nederland als agentuurrecht in België, en een weloverwogen keuze te maken voor het toepasselijk recht.

Agentuurovereenkomst in Duitsland

Ook in Duitsland zijn er weer andere bepalingen over het agentuurrecht. Een kenmerkend verschil tussen het Nederlandse en Duitse agentuurrecht is dat een principaal in Duitsland pas provisie hoeft te betalen nadat de agent zijn verplichtingen geheel is nagekomen.

Het Nederlandse recht biedt meer bescherming voor een handelsagent en het Duitse recht biedt meer bescherming voor de principaal, ofwel de leverancier. Zo is de wettelijke opzegtermijn in Duitsland korter dan in Nederland. Ook hanteert het Duitse recht een andere formule voor het berekenen van een goodwillvergoeding.

Contact met onze advocaten

Wilt u graag meer informatie over het opzeggen van een (internationale) agentuurovereenkomst? Neem dan gerust contact met ons op. Ons team van gespecialiseerde agentuur advocaten helpt u graag verder.

Back To Top